KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej Spółce, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”),

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest ProBiotics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Menueta 26, 02-827 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325182, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, posiadająca NIP 6681929756, REGON 301049683.

2. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 662 180 045.

3. Jakie dane przetwarzamy?

(I) dane identyfikujące, w tym imię i nazwisko, (II) PESEL, (III) NIP, (IV) adres do korespondencji, (V) adres poczty elektronicznej (e-mail), (VI) numer telefonu, (VII) numer faksu, (VIII) informacje o prowadzonej działalności (produkcja roślinna/zwierzęca), (IX) dane logowania do konta, w tym nazwa użytkownika i hasło.

4. W jakim celu przetwarzamy dane?

 1. realizacja zamówień, w tym ich wysyłka;
 2. obsługa sprzedażowa;
 3. obsługa reklamacji;
 4. realizacja usług szkoleniowych lub doradczych;
 5. udział w Programie EmWici lub w Programie lojalnościowym dla Użytkowników EmWici;
 6. świadczenie usług drogą elektroniczną;
 7. prowadzenie analiz statystycznych, np. w celu dostosowania portali prowadzonych przez Administratora do potrzeb użytkowników na podstawie zgłaszanych uwag i zainteresowania użytkowników;
 8. przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 9. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
 10. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 11. marketing bezpośredni własnych produktów i usług - w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną informacji handlowych o promocjach, ofertach specjalnych, wydarzeniach organizowanych przez Administratora (m.in. newsletter);
 12. wypełnienie obowiązku prawnego związanego z przechowywaniem danych podatkowych;
 13. wykonanie obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.


5. 
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

 • udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO;
 • wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c. RODO);
 • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) – obejmuje cele wskazane w pkt. g.-k. powyżej.


6. 
Komu będą przekazywane dane osobowe?           

Dane osobowe mogą być przekazywane: 

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom wspierającym działalność Administratora m.in. w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ubezpieczeniowej, usług kurierskich;
 2. podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 3. podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach Programu EmWici, w tym Licencjonowanym Doradcom Probiotechnologii, Partnerom, Centrom Mikroorganizmów. z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

 
7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?      

 1. prawo dostępu do danych;
 2. sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe; 
 3. żądania usunięcia danych, 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez administratora danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

 
8. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Administratora zgód lub innych oświadczeń:

 1. Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania;
 2. Dane przetwarzane w celu archiwizacyjnym (dowodowym) są przechowywane przez okres 6 lat (w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), a przez okres 10 lat (w odniesieniu do osób fizycznych);
 3. W przypadku danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, ww. okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuższy okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do cofnięcia zgody.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane.


9. Czy jest obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zrealizowania przez Administratora złożonych zamówień, świadczenia usług lub udziału w Programie EmWici lub w Programie lojalnościowym dla Użytkowników EmWici. W przypadku nie podania ww. danych osobowych, Administrator nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia, świadczenia usługi, przyjęcia do Programu EmWici lub Programu lojalnościowego dla Użytkowników EmWici.

10. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie przekazujemy twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).


11. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

ProBiotics Polska Sp. z o.o. nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
Pozdrawiamy serdecznie!

Zespół ProBiotics Polska Sp. z o.o.